Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych

Pacjenci zainteresowani możliwością operacyjnego leczenia padaczki lekoopornej w naszym Centrum Leczenia Padaczek informujemy, że do podjęcia przez zespół specjalistów decyzji o ewentualnej kwalifikacji do zabiegu wymagane jest posiadanie:

- skierowania do poradni neurochirurgicznej (z dopiskiem Centrum Leczenia Padaczek) wystawionego przez prowadzącego neurologa;
- oświadczenia prowadzącego neurologa o wyczerpaniu możliwości leczenia zachowawczego i celowości leczenia operacyjnego padaczki wraz z krótkim opisem przebiegu choroby;
- badania RM mózgowia z kontrastem (płyta CD wraz z opisem);
- badania video-EEG (płyta CD wraz z opisem);
- wyników przeprowadzonej diagnostyki genetycznej i biochemicznej w kontekście padaczki (decyzja w tym zakresie pozostaje w gestii neurologa prowadzącego, w zależności od rodzaju napadów i typu zespołu padaczkowego);
- badania psychologicznego chorego.

Osoby posiadające wymienioną powyżej dokumentację medyczną prosimy o kontakt pod nr tel. 91 880 6492 (sekretariat oddziału) celem ustalenia dalszego toku postępowania.

Równocześnie informujemy, że diagnostyka i leczenie padaczek u dzieci oraz młodzieży prowadzone jest w naszym Oddziale Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii - tel. 91 880 6347

 

Ponadregionalne Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych tworzą:
• Klinika Neurologii Rozwojowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku,
• Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci I Młodzieży Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
• Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej Samodzielnego Publicznnego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie.
Trzy renomowane i rozpoznawalne na zdrowotnej mapie kraju podmioty tworzą ośrodek, który daje pacjentom z Polski szanse na diagnostykę i leczenie operacyjne padaczek opornych na farmakoterapię pod okiem doświadczonych specjalistów, w warunkach spełniających najwyższe standardy opieki.

Padaczka to choroba o zróżnicowanej etiologii, charakteryzująca się skłonnością do najczęściej nieprowokowanych, powtarzających się napadów padaczkowych.
Padaczki leczy się głównie farmakologicznie, stosując leki, które w większości przypadków przynoszą oczekiwane efekty. Jednak istnieje grupa pacjentów, na których podawane środki farmakologiczne nie działają. Ma to szczególnie istotne znaczenie u najmłodszych pacjentów, gdyż padaczka wpływa na rozwój psychofizyczny dziecka, dlatego tak ważnym jest, aby możliwie szybko postawić prawidłową diagnozę. Wiedząc, że mamy do czynienia z padaczką lekooporną wskazanym jest, aby równie szybko wdrożyć leczenie operacyjne, minimalizując destrukcyjne dla młodego organizmu skutki napadów padaczkowych. Kandydatami do specjalistycznego leczenia chirurgicznego jest także pewna grupa pacjentów ze źle kontrolowaną farmakologiczne padaczką.
W przypadku potwierdzenia na oddziałach neurologicznych lekooporności padaczki u pacjenta niezwykle istotna staje się szczegółowa diagnostyka przedoperacyjna. Doświadczeni specjaliści prowadzą ją wykorzystując m.in. metody elektrofizjologiczne, neuroradiologiczne i neuropsychologiczne. Po ustaleniu ewentualnego zakresu obszaru padaczkorodnego, po konsultacji z neurochirurgami, pacjent zostaje zakwalifikowany do leczenia operacyjnego i skierowany do szpitala „Zdroje”.

Nasz Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej jest strategicznie położonym, wysokospecjalistycznym ośrodkiem neurochirurgicznym. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zatrudnieni w nim lekarze-specjaliści przeprowadzili kilka pionierskich, unikalnych w skali kraju zabiegów operacyjnych, wprowadzając nową jakość w standardzie postępowania z chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Wśród nich istotnym punktem są także operacje związane z usuwaniem ognisk padaczkorodnych u dzieci. Oddział posiada bogate doświadczenie w leczeniu operacyjnym padaczek wszystkimi dostępnymi metodami operacyjnymi, przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu od Fundacji WOŚP wyposażonego w specjalistyczne oprogramowania, nierzadko warunkującego powodzenie zabiegu, uzyskując bardzo dobre efekty terapeutyczne.

Leczenie operacyjne padaczek może być stosowane w trzech przypadkach:

• gdy neurolodzy w wyniku przeprowadzonych badań diagnostycznych potwierdzą, że dany rodzaj padaczki jest oporny na farmakoterapię i jedynym ratunkiem dla pacjenta jest chirurgiczne usunięcie ogniska padaczkorodnego;
• gdy dany rodzaj padaczki reaguje na terapię z wykorzystaniem leków, ale jest to ognisko, które może zostać operacyjnie usunięte, dzięki czemu pacjent będzie mógł odstawić leki, które w przeciwnym wypadku musiałby stosować dożywotnio, a które nie są obojętne dla jego ogólnego stanu zdrowia;
• gdy pacjent miał źle kontrolowaną farmakologiczne padaczkę.

Istnieje kilka metod operacyjnego leczenia padaczek. Ta konkretna, stosowana w danym przypadku, dobierana jest zawsze indywidualnie, w zależności od typu napadów, wyników badań diagnostycznych oraz chorób podstawowych i współistniejących u danego pacjenta. W większości przypadków w trakcie zabiegu wykorzystuje się inwazyjne i śródoperacyjne badania EEG w celu określenia precyzyjnego zakresu operacji. Najlepsze wyniki operacji neurochirurgicznych uzyskuje się przy zgodności wyników badań wideo EEG i badań obrazujących lokalizujących ognisko padaczkowe (tzw. ECoG), po usunięciu całego obszaru padaczkorodnego kory mózgowej.

W 2021 roku szpital „Zdroje” otrzymał supernowoczesny, unikalny i wyjątkowy zestaw do diagnozowania i leczenia neurochirurgicznego padaczek u dzieci i młodzieży, który komplementarnie dopełnił posiadane przez nas dotychczas zasoby sprzętowe. Zestaw składa się z aparatu do badania funkcji bioelektrycznych mózgu - czyli do wykonywania badań śródoperacyjnych EEG z możliwością umieszczania wąskich elektrod w ośrodkach głęboko położonych w strukturach mózgu. Jego drugim komponentem jest specjalny robot wykorzystywany do robienia możliwie najmniejszych otworów w czaszce i do precyzyjnego umieszczenia elektrod w mózgowiu. Kolejnym elementem zakupionego przez Fundację WOŚP zestawu jest nowoczesny mikroskop umożliwiający trójwymiarowe widzenie pola operacyjnego oraz barwienie miąższu mózgowego w poszukiwaniu ognisk patologicznych. Mikroskop powiązany jest z nawigacją śródoperacyjną, a całość dopełnia urządzenie laserowe służące do niszczenia głęboko położonych ognisk padaczkorodnych. Mała inwazyjność i niezwykła precyzja – to najważniejsze atuty tego supernowoczesnego sprzętu, wymieniane przez neurochirurgów. Wartość zestawu to ponad 8,5 mln. zł.

W utworzonym Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych najważniejszą wartością dodaną współpracy między ośrodkami jest interdyscyplinarność działań podejmowanych na etapie diagnozowania i leczenia pacjenta – począwszy od neurologa specjalizującego się w obszarze epileptologii, poprzez doświadczonego elektrofizjologa, na zespole neurochirurgów kończąc. Zasada jest prosta - pacjent musi zostać dogłębnie i prawidłowo zdiagnozowany, gdyż dobra diagnoza warunkuje dalsze efekty zaleconego leczenia operacyjnego.

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej