Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy

Zobacz mapę

Pawilon 6

Kierownik Zakładu: lek. med. Anna Starkiewicz - specjalista neurolog
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Dorota Kalisz - specjalista w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Telefony kontaktowe:

E-mail: zpo(at)szpital-zdroje.pl

Opis działania:

Zakład dysponuje 80 łóżkami dla chorych ze schorzeniami somatycznymi wymagających całodobowych świadczeń obejmujących opiekę, pielęgnację, rehabilitację i leczenie. Do Zakładu mogą być kierowani chorzy zarówno z oddziałów szpitalnych jak również bezpośrednio z domu. Przed przyjęciem do Zakładu należy złożyć wniosek o przyjęcie do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje skierowanie do zakładu.

Odpowiednie formularze można pobrać klikając na poniższe linki:

W przypadku karmienia chorego przez zgłębnik żołądkowy lub gastrostomię należy dołączyć wypełnione druki jak niżej:

Do wyżej wymienionych, wypełnionych formularzy należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów:

  • legitymacja emeryta – rencisty,
  • aktualna decyzja o waloryzacji emerytury/renty,
  • oraz ewentualnie, jeżeli pacjent posiada, legitymacja kombatancka/osoby represjonowanej.

Skompletowane dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00) lub przesłać pocztą.

Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą opartą na skali Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.(Rozp. MZ z dnia 30.08.2009 r, Dz. U. Nr 140, poz.1147).

O zakwalifikowaniu do przyjęcia do Zakładu i ewentualnym wyznaczeniu terminu przyjęcia, chory bądź jego przedstawiciel ustawowy (osoba reprezentująca) zostanie powiadomiony odrębnie.

Jednocześnie informujemy, że świadczenie usług w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz częściowo przez chorego (Rozp. MZiOS z dnia 30.12.1998 r, Dz. U. Nr 166, poz. 1265). Pacjent przebywający w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Miesięczna opłata za pobyt w Zakładzie (ZPO) osoby skierowanej albo osoby przebywającej w ( ZPO) jest ustalana na okres roku, opłatę miesięczną za pobyt w Zakładzie ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby przebywającej w Zakładzie albo osób obowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt w Zakładzie (ZPO).

Opłatę za pobyt obniża się odpowiednio o liczbę dni nieobecności w danym miesiącu w Zakładzie, pod warunkiem pisemnego poinformowania kierownika Zakładu przez osobę przebywającą w Zakładzie o nieobecności co najmniej na 3 dni wcześniej, chyba, że powiadomienie było niemożliwe z powodów losowych, a fakt ten został uwiarygodniony.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy jest zakładem stacjonarnym o profilu ogólnym. Zakład nie sprawuje opieki nad dziećmi.

Szczegółowe informacje dotyczące Zakładu uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 91 880 6152 w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00

Lokalizacja:

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej