Dostosowanie obiektów SPSZOZ "Zdroje" w Szczecinie do nowych potrzeb epidemiologicznych RPZP.11.01.00-32-0006/22

 Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Dostosowanie obiektów SPSZOZ "Zdroje" w Szczecinie do nowych potrzeb
epidemiologicznych

Nr umowy: RPZP.11.01.00-32-0006/22

Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest:
1) modernizacja i adaptacja Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego wraz z zakupem pierwszego wyposażenia,
2) modernizacja i adaptacja Izby Przyjęć Ogólnej oraz Psychiatrycznej Izby Przyjęć wraz z zakupem pierwszego wyposażenia,
3) dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymagań w zakresie osób niepełnosprawnych oraz zakup i instalacja wyposażenia związanego ze zmniejszeniem ryzyka epidemicznego COVID-19 w Poradni Zdrowia Psychicznego Dorosłych Oraz Dzieci i Młodzieży (AOS).
Projekt będzie wdrażany przez pracowników Szpitala oraz wykonawców wybranych w postępowaniach przetargowych.
Etapy projektu:

- wybór wykonawcy dokumentacji i robót budowlanych,
- opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń na budowę,
- wykonanie robót oraz dostaw i montaż wyposażenia.
Bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu możliwe będzie wykorzystanie pełnej funkcjonalności powstałej infrastruktury.

Cele i rezultaty projektu:
SPSZOZ „Zdroje” W Szczecinie jest wysokospecjalistyczną placówką świadczącą usługi w zakresie lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego w pionie opieki nad matką i dzieckiem, w lecznictwie psychiatrycznym oraz w lecznictwie ogólnym, a jego podstawowym celem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawianiu zdrowia społeczeństwa oraz promocja zdrowia.
Prognozy epidemiologiczne wskazują, że w ciągu najbliższych lat, z uwagi na rosnącą liczbę nowych chorych, pierwszą przyczyną zgonów staną się nowotwory, a choroby psychiczne i zaburzenia zachowania staną się drugim najbardziej kosztotwórczym problemem zdrowotnym Europy. W ostatnich latach na zdrowie psychiczne znaczny wpływ miała pandemia COVID-19. Zaburzenia psychiczne związane z COVID-19 to zaburzenia depresyjne, lękowe, zespół stresu pourazowego oraz towarzyszące im nadużywanie substancji psychoaktywnych. W woj. zachodniopomorskim rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych szacuje się na 18,9%, przy średniej krajowej 23,4% badanej populacji. W związku z tym problem może dotyczyć nawet 219,6 tys. mieszkańców województwa.
Analiza danych epidemiologicznych na poziomie woj. zachodniopomorskiego wskazuje na stały wzrost liczby zachorowań na choroby psychiczne. Wzrasta liczba leczonych w poradniach zdrowia psychicznego, jak i pacjentów w oddziałach psychiatrycznych i leczenia uzależnień. Zarówno w Polsce jak i w regionie obserwowane jest rosnące zapotrzebowanie na usługi zdrowotne z bardzo szerokiego spektrum jednostek chorobowych, o wiele szerszego niż dotychczas zidentyfikowane powikłania. Dopiero po kilku latach będzie można zidentyfikować pełen katalog powikłań po przebytym COVID-19.
Problemy leżące u podstaw realizacji inwestycji:
1) konieczność zapewnienia opieki zdrowotnej pacjentom z powikłaniami po Covid-19,
2) stan techniczny budynków objętych projektem niedostosowany do potrzeb i wymogów interesariuszy,
3) zły stan instalacji wewnętrznych w budynkach objętych projektem,
4) niedostosowanie infrastruktury objętej projektem do obowiązujących wymogów prawnych,
5) niedostateczne bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego,
6) niedostateczna ilość sprzętu i wyposażenia medycznego,
7) wysokie koszty opieki zdrowotnej,
8) długi czas oczekiwania na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

CELEM PROJEKTU jest zmniejszenie niekorzystnych skutków wysokiej zachorowalności z uwagi na pandemię COVID-19 poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych (w tym psychiatrycznych) w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”. Przedsięwzięcie przyczyni się do:
1. zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego w zakresie zdrowia psychicznego, w tym pacjentom ze zdiagnozowanym COVID-19 lub ze schorzeniami po COVID-19,
2. dostosowania infrastruktury technicznej SPSZOZ „Zdroje” do potrzeb osób niepełnosprawnych,
3. podniesienia bezpieczeństwa epidemicznego pacjentów Szpitala korzystających z Psychiatrycznej Izby Przyjęć, Izby Przyjęć Ogólnej, Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży a pośrednio – pozostałych jednostek Wnioskodawcy,
4. poprawy organizacji i bezpieczeństwa pracy personelu medycznego.
W efekcie realizacji projektu mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego udzielane będą świadczenia zdrowotne z zakresu:
a) Opieki psychiatrycznej całodobowej dla dzieci i młodzieży, w tym dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2,
b) Opieki psychiatrycznej całodobowej w ramach oddziału opiekuńczo-leczniczego,
c) Opieki psychiatrycznej ambulatoryjnej i szpitalnej w ramach Psychiatrycznej Izby Przyjęć,
d) Opieki psychiatrycznej ambulatoryjnej w Poradniach Zdrowia Psychicznego Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży z podniesionym rygorem sanitarnym w kontekście zagrożenia epidemicznego COVID-19,
e) Udzielania świadczeń medycznych w ramach Izby Przyjęć Ogólnej w Oddział Chorób Wewnętrznych.

Szacuje się, że liczba leczonych w SPSZOZ „Zdroje” objętych wsparciem wyniesie 7 654 osób rocznie. Realizacja projektu zapewni mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego dostęp do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych, w zakresie leczenia chorób wewnętrznych jak również choroby Covid-19 i powikłań z nią związanych.
Projekt jest zgodny z regionalnymi potrzebami wynikającymi z aktualnych danych statystycznych, w tym danych demograficznych oraz epidemiologicznych.
Liczba łóżek szpitalnych po realizacji projektu pozostaje bez zmian.

Umowa o dofinasowanie projektu RPZP.11.01.00-32-0006_22.pdf Aneks do umowy o dofinasowanie projektu RPZP.11.01.00-32-0006_22.pdf Aneks do umowy o dofinasowanie projektu RPZP.11.01.00-32-0006_22_02.pdf Aneks do umowy o dofinasowanie projektu RPZP.11.01.00-32-0006_22_03.pdf Aneks do umowy o dofinasowanie projektu RPZP.11.01.00-32-0006_22_04.pdf Aneks do umowy o dofinasowanie projektu RPZP.11.01.00-32-0006_22_05.pdf

 

WYDATKI ORAZ ŹRÓDŁA FINASOWANIA:

Budżet projektu:
Wydatki ogółem w zł: 13 582 744,70
Wydatki kwalifikowalne w zł: 13 582 744,70
Wydatki niekwalifikowalne w zł: 0,00
Wnioskowane dofinansowanie w zł: 13 582 744,70
Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania jako % wydatków kwalifikowanych: 0,00

Źródła finansowania:

Środki dofinansowania (EFRR) w zł: 13 582 744,70
Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę w zł: 0,00

MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU:

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej