Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jako inwestycja w przyszłość

Ogólny zakres obrazujący inwestycję:
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych na potrzeby Oddziału Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej w SP ZOZ „Zdroje” w Szczecinie. Oddział jest jedynym tego typu oddziałem w całym województwie zachodniopomorskim. W Oddziale prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i leczenie pacjentów. Oddział funkcjonuje na zasadach społeczności terapeutycznej. Pacjenci mają możliwość realizacji obowiązku szkolnego w ramach Szkoły Szpitalnej na wszystkich poziomach nauczania. W Oddziale jest 36 łóżek. Średniorocznie leczonych jest ok. 430 pacjentów. Liczba osobodni w Oddziale wynosi 9959 osobodni, a średni pobyt pacjenta wynosi 23,7 dnia. W Oddziale zapewniony jest niezbędny personel medyczny zabezpieczający potrzeby i skuteczne leczenie młodych pacjentów.

W ramach realizacji zadania planuje się:
1) opracowanie projektu niezbędnej dokumentacji technicznej na potrzeby Oddziału Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej w SP ZOZ „Zdroje” w Szczecinie;
2) wykonanie zewnętrznych prac izolacyjnych;
3) roboty budowlane w poziomie piwnicy: usunięcie zawilgoceń, modernizacja wentylacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne, posadzek (3 sale terapeutyczne, sala gimnastyczna, szatnie, pomieszczenia dydaktyczne szkoły), montaż i rozbudowa systemu kontroli dostępu,
4) roboty budowlane na I piętrze: modernizacja sal stanów ostrych w tym wykonanie w jednej z sal łazienki z WC, częściowa wymiana okładzin ściennych, prace malarskie i tynkarskie, częściowa modernizacja instalacji c.o. (wymiana na ogrzewanie podłogowe, w pomieszczeniach, w których są jeszcze grzejniki, a wynika to ze specyfiki pacjenta (grzejniki i jego elementy są potencjalnym zagrożeniem dla pacjentów) i wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa), częściowa wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż krat i żaluzji zewnętrznych, kompleksowa modernizacja łazienek, montaż i rozbudowa systemu kontroli dostępu,
5) ciągi komunikacyjne: wymiana windy, montaż i rozbudowa systemu kontroli dostępu, montaż kamer, wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż bramy,
6) zakup wyposażenia.

Planowane efekty dla pacjenta uzyskane w wyniku inwestycji:
W zdecydowanej większości pacjentami Oddziału są dzieci przyjmowane w stanie nagłym tj. w sytuacji, w
której stan ich zdrowia psychicznego powoduje zagrożenie ich życia lub życia innych osób. Przyjęcie pacjenta w stanie nagłym często wiąże się z konieczności jego czasowej izolacji. W Oddziale znajduje się sala stanów nagłych, ale nie ma ona swojego sanitariatu, co znacząco obniża komfort pobytu młodego pacjenta, a wręcz powoduje dodatkowy stres. Po realizacji zadania jedna z sal będzie posiadała własną łazienkę.
Oddział wymaga uzupełnienia krat w otworach okiennych w wybranych pomieszczeniach. Dotyczy to
głównie pomieszczeń, w których nie przebywają na stałe pacjenci, takich jak gabinet lekarski czy zabiegowy, a wiąże się wykluczeniem ryzyka podjęcia próby ucieczki pacjentów tą drogą. Oddział znajduje się na I piętrze, co przy próbie ucieczki może wiązać się z trwałym uszkodzeniem ciała a nawet utratą życia. Konieczny jest też montaż rolet zewnętrznych (w tego typu oddziale nie może być mowy o firankach czy roletach wewnętrznych, bowiem mogłyby one stanowić narzędzie do próby samobójczej). Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zachowania intymności w salach przez dzieci i młodzież, co powoduje spory ich dyskomfort.
W Oddziale jest zbyt mało sal terapeutycznych, a sala gimnastyczna wymaga kompleksowej modernizacji.
Po inwestycji dzieci i młodzież będą mogły szybciej dochodzić do zdrowia w odpowiednio doposażonych do prowadzenia leczenia salach terapeutycznych. Brak prac modernizacyjnych w Sali gimnastycznej niedługo spowoduje, że będzie musiała ona być zamknięta, a aktywność fizyczna jest jedną z ważniejszych i skuteczniejszych form terapii i musi być utrzymana.
Celem podniesienia bezpieczeństwa pacjentów (ale też personelu medycznego) planuje się montaż systemu kontroli dostępu oraz montaż kamer. Dzięki nim, pewne będzie, że młodzi pacjenci będą przebywać w wyznaczonych dla nich miejscach. Świadomość obecności kamer pozwoli zachować poczucie bezpieczeństwa między pacjentami, ale także zareagować w odpowiednim momencie i właściwy sposób personelowi medycznemu w razie takiej konieczności. Do poprawy bezpieczeństwa pacjentów będzie też służyła wymiana grzejników na ogrzewanie podłogowe.
Izolacja budynku pozwoli na zahamowanie rozprzestrzeniania się zawilgoceń oraz rozwoju grzybów, które mogą powodować choroby układu oddechowego.

Planowane efekty medyczne uzyskane w wyniku inwestycji:
1. Zmniejszenie ryzyka chorób układu oddechowego poprzez likwidacje zawilgoceń w budynku.
2. Poprawa efektów prowadzenia terapii poprzez zwiększenie liczby sal terapeutycznych oraz ich doposażenie.
3. Poprawa efektów leczenia poprzez prowadzenia ruchowej terapii zajęciowej na zmodernizowanej sali gimnastycznej.
4. Zmniejszenie ryzyka samookaleczenia/uszkodzeń ciała pacjentów poprzez modernizację systemu c.o. /wymianę okładzin.
5. Zmniejszenie ryzyka nasilenia objawów poprzez możliwość zarządzania barwą oświetlenia oraz brakiem migotania oświetlenia.

U M O W A nr DOI/PW/Psychiatria/3/16/2024/85195/6220/409/1705

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej