Badania naukowe

Zasady prowadzenia badań naukowych w SPSZOZ „Zdroje”

Szanowni Państwo,
Badania naukowe w Szpitalu mogą być prowadzone wyłącznie za zgodą Dyrektora Szpitala oraz jego zastępców [w tym odpowiednio zgodnie z właściwością: Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Opieki nad Matką i Dzieckiem i Szpitala Ogólnego; Z – cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa; Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Psychiatrycznego; Z -cy Dyrektora ds. Administarcyjno – Ekonomicznych].

Tryb składania wniosków:
1. Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie w Szpitalu badań naukowych należy złożyć w Biurze Dyrektora i Kancelarii.
2. Złożony wniosek zostaje zarejestrowany i przekazany do rozpatrzenia.
3. Przed rozpatrzeniem wniosek opiniowany jest przez Inspektora Ochrony Danych.
4. Wniosek rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki; nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Termin może ulec zmianie z przyczyn losowych.
5. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie (decyzja, zgoda na prowadzenie badań naukowych w Szpitalu zależy od konkretnej sytuacji i modelu wykonywania badań naukowych).
6. Formularz Wniosku dostępny jest tutaj

Obowiązki Badacza:
1. Podczas prowadzenia badań naukowych badacza obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad etyki badawczej, przestrzeganie przepisów RODO oraz przepisów szczegółowych i unormowań wewnętrznych;
2. Badacz przed przystąpieniem do badań:
1) zapoznaje się z podstawowymi zasadami prowadzenia w SPSZOZ „Zdroje” badań naukowych;
2) podpisuje oświadczenie (zawarte we wniosku składanym w celu uzyskania zgody na prowadzenie badań naukowych).
3. Badacz zobowiązany jest do uzyskania ustnej zgody [w tym odpowiednio: Lekarza Kierującego Oddziałem/Kierownika komórki organizacyjnej] zaangażowanej w proces badawczy. Ustna zgoda nie jest równoznaczna z upoważnieniem Badacza do przetwarzania danych osobowych.
4. Badacz zobowiązany jest do:
1) stosowania się do wytycznych Lekarza Kierującego Oddziałem/Kierownika komórki organizacyjnej bądź osoby przez nie wyznaczone;
2) stosowania się do obowiązującej organizacji, aby proces badawczy nie zakłócał procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, ani bieżącej pracy;
3) ochrony informacji, w tym danych osobowych, przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem oraz przetwarzaniem danych osobowych z godnością i poszanowaniem praw i wolności osób, których dane dotyczą;
4) zachowania tajemnicy prawem chronionej, danych i informacji dotyczących podejmowanych czynności w związku z prowadzeniem badań naukowych, bez względu na sposób, formę ich utrwalenia lub przekazania. Zobowiązanie zachowuje ważność w przypadku danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia bezterminowo;
5) poszanowaniu zasad ochrony danych osobowych, a w szczególności zasady minimalizacji danych, co oznacza, że przetwarzane dane osobowe: muszą być proporcjonalne do wyznaczonego celu; nie mogą naruszać istoty prawa do ochrony danych; nie mogą być wykorzystywane do innych celów; mogą być tylko niezbędne do realizacji celu przetwarzania; nie mogą być zbierane na zapas (nadmiarowo); wymogu przeprowadzania pseudoanonimizacji danych, o ile pozwala ona realizować powyższe cele;
6) posługiwaniu się danymi anonimowymi - nakazie publikowania wyników badań naukowych w sposób uniemożliwiający w jakikolwiek sposób identyfikację osób badanych.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
ul. Mączna 4; 70-780 Szczecin,
nr tel. 91 8806305, e-mail: iod@szpital-zdroje.pl

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej