Deklaracja Dyrektora SPSZOZ "Zdroje"

Szanowni Państwo,

1. Mając świadomość znaczenia bezpieczeństwa informacji, prawa do prywatności i ochrony danych osobowych przetwarzanych w SPSZOZ „Zdroje” oraz cyberbezpieczeństwa, Dyrektor zapewnia, że podejmowane w Szpitalu działania dążą m.in. do:
1.1. zapewnienia bezpieczeństwa zasobów informacyjnych, w tym szczególnie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, przetwarzania danych osobowych z godnością i poszanowaniem praw i wolności osób, których dane dotyczą;
1.2. bezpieczeństwa technologii informatycznych, zapewnienia ochrony w obszarze cyberprzestrzeni, ochrony przestrzeni przetwarzania informacji oraz zachodzących interakcji w sieciach teleinformatycznych;
1.3. minimalizowania ryzyka i zapobiegania incydentom bezpieczeństwa oraz naruszeniom ochrony danych osobowych.
2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wdraża środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa.
3. W celu udokumentowania przedmiotowych zasad w SPSZOZ „Zdroje” wdraża:

DOKUMENTY
SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

w tym, Polityki, zasady, procedury i procesy w celu ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem.

4. Postanowienia zawarte w dokumentach obowiązują wszystkie osoby zatrudnione w SPSZOZ „Zdroje”, mające dostęp do danych, informacji podlegającej ochronie [w tym odpowiednio: w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, zadań, pełnioną funkcją, realizacją umowy, obowiązków pracowniczych, bądź zadań zleconych przez lub na rzecz w SPSZOZ „Zdroje”], bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu oraz zajmowane stanowisko.

Z poważaniem

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
dr n. med. Łukasz Tyszler


Wersja 3.0. 20.04.2023r.

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej