Monitoring wizyjny w SPSZOZ "Zdroje"

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV) w SPS ZOZ „Zdroje”
ORAZ ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)-RODO oraz art. 22 2 § 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy    informujemy Osoby obserwowane, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, reprezentowany przez Dyrektora Szpitala. NIP: 955-14-89-094, REGON: 00029141100026, KRS: 0000003172
tel. centrala: 91 88 06 250, 91 88 06 200, fax: 91 88 06 203
e-mail: szpital@szpital-zdroje.pl


2. Monitoring wizyjny wprowadzony został w ramach bieżących działań Szpitala, w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a w szczególności zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i pacjentów, dozoru nad mieniem, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych w Szpitalu; zapobiegania incydentom oraz wspomagania kontroli dostępu.


3. Wszystkie procesy związane z monitoringiem wizyjnym podlegają rygorom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części RODO.


4. Przetwarzanie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej tj. art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz f) RODO, niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Szpital; przy zachowaniu obowiązków wynikających m.in. z art. 18 e ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; art. 23a ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa; ustawy o ochronie osób i mienia i uprawnienia wynikającego z art. 222 Kodeksu Pracy.

5. Szpital wdrażając system monitoringu wizyjnego starał się zachować równowagę dotyczącą proporcji między prawem do prywatności człowieka, a ogólnym interesem podmiotu leczniczego. Ta zasada stała się podstawą m.in. do opracowania Regulaminu Systemu Monitoringu Wizyjnego. Regulamin systemu monitoringu wizyjnego to jeden ze środków o charakterze organizacyjnym, za pomocą którego SPS ZOZ „Zdroje” wykazuje zgodność przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


6. Rejestracji i zapisowi danych podlega wyłącznie obraz. 


7. Wszystkie strefy monitorowane są oznaczone. W Szpitalu stosuje się informowanie warstwowe (poszczególne tablice informacje/informacje mają określony poziom szczegółowości). Niezależnie od informacji w formie tekstowej, w Szpitalu umieszczone są piktogramy kamery, które są graficznym znakiem informującym o stosowaniu monitoringu w danej przestrzeni. Informacje nie wskazują/nie określają precyzyjnie monitorowanego obszaru, oznacza to, że zasięg informacyjny dotyczy najbliższego jej otoczenia.


8. W Szpitalu obowiązuje zakaz stosowania monitoringu wizyjnego w obszarach objętych szczególną ochroną prywatności. Za obszary objęte szczególną ochroną prywatności uznaje się miejsca, w których stosowanie monitoringu mogłyby naruszać godność człowieka oraz inne dobra osobiste, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, np. pokoje biurowe, obszary wypoczynku, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia przeznaczone do celów sanitarnohigienicznych (z wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych do izolacji na podstawie art. 18e ustawy o ochronie zdrowia psychicznego), gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, pomieszczenia udostępniane zakładowym organizacjom związkowym, szatnie, itp.

Zgodnie z art. 18 e ustawy o ochronie zdrowia psychicznego obraz z monitoringu pomieszczeń przeznaczonych do izolacji lub ich części (przeznaczonych do celów sanitarnohigienicznych) jest przekazywany w sposób uniemożliwiający ukazywanie intymnych części ciała ludzkiego oraz intymnych czynności fizjologicznych.


9. W Szpitalu obowiązuje zakaz stosowania atrap kamer monitoringu oraz atrap tabliczek informacyjnych.


10. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.:
1) art. 22 2 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, od 7 do max. 90 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, określony termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
2) § 18e ust. 6 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego zapis z monitoringu przechowuje się przez okres, co najmniej 12 miesięcy od dnia jego zarejestrowania, nie dłużej jednak niż przez 13 miesięcy od dnia jego zarejestrowania, o ile nie zostanie on zabezpieczony jako dowód w sprawie w przypadku toczącego się postępowania.
Po upływie terminu przechowywania zapis usuwany jest automatycznie poprzez nadpisanie kolejnym zapisem w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie.


11. Odbiorcami danych przetwarzanych w CCTV (nagrań z monitoringu) są wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na mocy obowiązującego prawa, wykonawcy na podstawie zawartych umów w zakresie niezbędnym do ich realizacji, np. firmie chroniącej obiekt.


12. Osoba objęta monitoringiem ma prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem wizyjnym oraz prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnieniem, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.


13. Prawa osób objętych monitoringiem obejmują m.in.:
1) prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;
2) prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
3) prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
4) prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
5) prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas; w granicach określonych przepisami prawa.

14. Osoba objęta monitoringiem ma prawo:
1) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
2) kontaktowania się z Inspektorem ochrony danych SPSZOZ „Zdroje” we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z wykonywaniem praw przysługujących na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz sprawach związanych z ogólnymi zasadami funkcjonowania monitoringu w SPSZOZ „Zdroje”.
3) Dane teleadresowe Inspektora Ochrony Danych:
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, budynek Administracji (poziom -1)
nr tel. 91 88 06 305; email:iod@szpital-zdroje.pl

15. Ze względu na specyfikę videomonitoringu realizacja uprawnień osoby obserwowanej może wiązać się z koniecznością przedstawienia przez nią informacji o sytuacjach, w których mogła znaleźć się w obszarze działania systemu monitoringu (może to obejmować okresy czasu, sytuacje, w których uczestniczyła, szczegóły ubioru bądź inne istotne okoliczności).

16. Każdy wniosek osoby obserwowanej rozpatrywany jest indywidualnie. 

17. Dyrekcja Szpitala ma świadomość, że wszystkie działania mogące wpływać na prawo do prywatności  w życiu osobistym powinny być prowadzone z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z art. 47 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. „każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia (…)”,dlatego też obowiązkiem Statutowym Szpitala jest realizowanie konstytucyjnego oraz ustawowego prawa do ochrony prywatności, ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji w działalności Szpitala.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
Dr n. med. Łukasz Tyszler

Szczecin, dn. 17.11.2022r. /wersja 4.0

 

 

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej