Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,
w celu osiągnięcia przez Szpital coraz wyższej jakości prowadzonych działań, poprzez ciągłe doskonalenie i zachowanie szczególnej staranności w realizacji przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa:
1. pacjent, osoba odwiedzająca pacjentów, pracownik, współpracownik Szpitala proszony jest reagować na niepożądane zdarzenia (incydenty) lub podatności:
1.1. w przypadku zauważenia:
a. próby przełamania zabezpieczeń, próby nieautoryzowanego wejścia na chroniony obszar;
b. powzięcia wątpliwości co do stanu technicznego urządzeń informatycznych, na których przetwarzane są dane osobowe;
c. innych budzących wątpliwości w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa informacji, a mogących wpłynąć na świadczenie usług, proszony jest o zgłoszenia niezwłocznie zaobserwowanej sytuacji, prosimy o kontakt z Zespołem ds. bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
ul. Mączna 4; 70-780 Szczecin,
nr tel. 918806509 lub 918806398 lub 91 8806305, w godz. 7:30 do 15:00
lub e-mail: cyber@szpital-zdroje.pl

1.2. w przypadku zauważenia próby pozyskania w sposób nielegalny danych o innej osobie oraz w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych może naruszać lub narusza obowiązujące przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - RODO prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
ul. Mączna 4; 70-780 Szczecin,
nr tel. 91 8806305, e-mail: iod@szpital-zdroje.pl

Mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje teleadresowe:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01

Z poważaniem

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
dr n. med. Łukasz Tyszler

Szczecin, dn. 20.04.2023r.

Wersja 3.0.

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej