Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska

Pawilon 20, parter Wejście A

Lekarz kierujący poradnią: lek. Rafał Heryć


Telefon kontaktowy:

dyżurka 91 880 6389

E-mail: npl(at)szpital-zdroje.pl

Opis działalności:

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18:00 do 8:00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych - w domu pacjenta.
W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu chorego. Wezwania telefoniczne, w tym dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę w ramach ciągłości leczenia są realizowane - w celu sprawnego ich wykonania - przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy POZ.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

  • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

    UWAGA:

    Wjazd na teren szpitala przy ul. Mącznej 4 dla pacjentów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest BEZPŁATNY.

    Otrzymany przy wjeździe bilet parkingowy należy dać do ostemplowania podczas wizyty, a następnie przekazać go przy wyjeździe pracownikowi na bramie głównej.

  • DYŻURY APTEK NA TERENIE SZCZECINA - http://www.zoia.szczecin.pl/dyzury/
Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

http://szpital-zdroje.pl/news/aktualnosci/teleplatforma-pierwszego-kontaktu

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
korzystających z usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)1) RODO informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” z siedzibą przy ul. Mącznej 4, 70-780 Szczecin, NIP: 955-14-89-094; REGON:000291411; tel. kontaktowy: 91 8806200; e-mail: szpital@szpital-zdroje.pl
2. Szpital przetwarza dane w celach zdrowotnych, w związku z realizacją umowy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
3. Przetwarzanie danych osobowych w celach zdrowotnych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wymaganiach Narodowego Funduszu Zdrowia.
4. Administrator udostępnia dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, podmiotom wskazanym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, innym organom państwowym. np. Sądom, Prokuraturze, Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
5. Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. w ramach zleceń na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi; ochronę osób i mienia.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. Dane osobowe Pacjentów przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami wskazanymi w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po upływie wymienionych okresów Szpital niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta. Szczegółowe informacje na temat okresów przechowywania poszczególnych dokumentów Pacjent może uzyskać dzwoniąc do Archiwum Zakładowego pod nr tel. 91 8806510, lub kontaktując się na adres e-mail: archiwum@szpital-zdroje.pl
8. Szpital jest obowiązany do przyjmowania zgłoszeń i rejestrowania rozmów telefonicznych prowadzonych przez personel w związku z udzielaniem świadczeń będących przedmiotem umowy w miejscu udzielania świadczeń. Nośniki zawierające zarejestrowane rozmowy podlegają obowiązkowi archiwizacji przez okres jednego roku.
9. Pacjent ma prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia, w granicach określnych przepisami prawa.
2) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;
3) kontaktowania się z Inspektorem ochrony danych SPSZOZ „Zdroje” we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pacjentowi na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dzwoniąc pod nr tel. 91 8806305 lub kontaktując się na adres e-mail: iod@szpital-zdroje.pl

 


1)RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wersja 3.0. Data aktualizacji 15.09.2021r.

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej