Parkowanie

Istnieje możliwość wjazdu na teren Szpitala.

OPŁATY ZA PARKOWANIE OBOWIĄZUJĄ 7 DNI W TYGODNIU, 24 GODZINY NA DOBĘ,
WG NASTĘPUJĄCYCH STAWEK BRUTTO W GODZINACH:

Stawki dla osób parkujących na podstawie biletów parkingowych:
a) parkowanie na terenie Szpitala powyżej 15 minut jest płatne,
b) 7:00 - 16:00 - 4,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę parkowania,
c) 16:00 - 7:00 - 1,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę parkowania,
d) w przypadku awarii systemu parkingowego za wjazd pobierana jest opłata jednorazowa w wysokości 4,00 PLN. Opłatę uiszcza się przy wjeździe w BIURZE PARKINGU,
e) w przypadku awarii kasy parkingu opłata pobierana jest zgodnie ze wskazaniem w BIURZE PARKINGU,
f) opłata za zgubiony bilet wynosi 100,00 PLN i uiszcza się ją w automatycznej kasie parkingu (przycisk „ZGUBIONY BILET”),
g) 100,00 PLN abonament miesięczny dla pacjentów, opiekunów oraz osób odwiedzających (+20,00 PLN kaucja za kartę wjazdową).
Płatność i odbiór karty parkingowej w kasie szpitala - Pawilon 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 11.30.

Do opłaty za wjazd zobligowani są wszyscy wjeżdzający na teren SPSZOZ "Zdroje" z wyjątkiem:
a) inwalidów posiadających ważne zaświadczenie o inwalidztwie (dokument, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. 2004 nr 67 poz. 616) oraz ich opiekunowie;

b) pacjentów korzystających ze świątecznej i nocnej opieki medycznej oraz SOR - za okazaniem pieczątki (o określonym wzorze) na bilecie.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ABONAMENTU PARKINGU SZPITALA

Szanowni Państwo,
wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)1) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” z siedzibą przy ul. Mącznej 4, 70-780 Szczecin, NIP: 955-14-89-094; REGON:000291411; tel. kontaktowy: 91 8806200; e-mail: szpital@szpital-zdroje.pl
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) niezbędnym do realizacji umowy 2), dokonywania rozliczeń pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b) c) RODO);
2) realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających w szczególności z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
3) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub obrony przed roszczeniami wobec Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) realizacji obowiązków wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prawa do dysponowania nieruchomością (art. 6 ust. 1 lit. c)f) RODO).
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. Odmowa podania danych uniemożliwi zawarcie umowy (nabycie abonamentu).
4. Administrator udostępnia dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, np. Sądom, Prokuraturze, Komornikom sądowym, innym organom państwowym.
5. Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. w ramach zleceń na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi; ochronę osób i mienia.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dookreślone zostały w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w SPSZOZ „Zdroje”. Szczegółowe informacje na temat okresów przechowywania poszczególnych dokumentów można uzyskać dzwoniąc do Archiwum Zakładowego pod nr tel. 91 8806510, lub kontaktując się na adres e-mail: archiwum@szpital-zdroje.pl

Mają Państwo prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia, w granicach określnych przepisami prawa.
2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;
3. kontaktowania się z Inspektorem ochrony danych SPSZOZ „Zdroje” we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pacjentowi na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dzwoniąc pod nr tel. 91 8806305 lub kontaktując się na adres e-mail: iod@szpital-zdroje.pl

 

Pouczenie:
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
2) Dowodem zawarcia umowy jest nabycie abonamentu(zgodnie z Regulaminem funkcjonowania parkingu).

 

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej