Polityka prywatności i polityka plików cookies

Szanowni Państwo,
witamy na stronie internetowej Szpitala. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności i polityką plików Cookies. Tutaj wyjaśnimy Państwu m.in. czym są pliki Cookies i w jakim celu ich używamy oraz na jakich zasadach przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Polityka prywatności strony www.szpital-zdroje.pl
(w tym zasady przetwarzania danych osobowych na Medycznym Portalu Informacyjnym na potrzeby e-Rejestracji)

Bezpieczeństwo Użytkowników strony ma dla Szpitala istotne znaczenie. Mając świadomość znaczenia prawa do prywatności i ochrony danych osobowych zapewniamy, że podejmowane działania dążą do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Państwa danych osobowych, bezpieczeństwa technologii informatycznych i cyberprzestrzeni. Dodatkowo Szpital wdraża środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa. Oznacza to, że dbamy o to, aby Państwa dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Jednocześnie wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)-RODO informujemy:

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” z siedzibą przy ul. Mącznej 4, 70-780 Szczecin, NIP: 955-14-89-094; REGON:000291411; tel. kontaktowy: 91 8806200; e-mail: szpital@szpital-zdroje.pl

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe przetwarzane są w ramach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Szpitalu. Przetwarzamy dane osobowe głównie w celach zdrowotnych w związku z wykonywaniem działalności leczniczej, przy uwzględnieniu obowiązków wynikających m.in. z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, a w szczególności w celu obsługi Medycznego Portalu Informacyjnego (MPI) w oparciu art.9 ust.2 lit. h RODO.

Cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane:

 1. z rejestracją Pacjenta;
 2. realizacją umowy z płatnikami, w szczególności z płatnikiem publicznym;
 3. zapewnieniem ciągłości opieki zdrowotnej, w tym w procesie koordynacji udzielania świadczeń, co może obejmować m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia;
 4. realizacji celów diagnostycznych i leczniczych, w tym prowadzenia Dokumentacji medycznej.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Administrator udostępnia dane osobowe Pacjentów, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa; podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (np. Rzecznikowi Praw Pacjenta, Rzecznikowi Praw Pacjenta Psychiatrycznego, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

Jak długo przechowywane są dane Pacjentów?

 1. Dane osobowe Pacjentów przetwarzane w związku z realizacją celów zdrowotnych przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami wskazanymi w art. 29 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po upływie wymienionych okresów Szpital niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
 2. Szczegółowe informacje na temat okresów przechowywania Pacjent może uzyskać dzwoniąc do Archiwum Zakładowego pod nr tel. 91 8806510, lub kontaktując się na adres e-mail: archiwum@szpital-zdroje.pl

Czy Pacjent jest zobowiązany podać swoje dane osobowe?

Tak. Do realizacji celów zdrowotnych oraz w pozostałych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Odmowa podania wymaganych danych może znacznie utrudnić lub nawet uniemożliwić realizację celu (w tym udzielenie świadczenia zdrowotnego).

Czy dane osobowe Pacjentów przetwarzane są w sposób zautomatyzowany?

Dane osobowe Pacjenta nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Prawa Pacjenta na mocy art. 15-21 RODO.
W granicach określonych przepisami Pacjent ma prawo:

 1. do dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii;
 2. do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych jeżeli nie będzie to prowadziło do naruszenia autonomii zawodowej osoby dokonującej wpisu w dokumentacji medycznej;
 3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli nie utrudni to wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków w celu realizacji ważnego interesu publicznego;
 4. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację związaną z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art.6 ust.1 lit. e lub f RODO;
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;
 6. kontaktowania się z Inspektorem ochrony danych SPSZOZ „Zdroje” we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pacjentowi na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dzwoniąc pod nr tel. 91 8806305 lub kontaktując się na adres e-mail: iod@szpital-zdroje.pl.

Gdzie Pacjent możne uzyskać bardziej szczegółowe informacje?

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Pacjentów w SPSZOZ „Zdroje”, w tym realizacji praw na mocy art. 15-21 RODO dostępne są na stronie http://www.szpital-zdroje.pl/ w strefie Pacjenta/zakładka pn. RODO - ochrona danych osobowych i prywatności/cyberbezpieczeństwo.

Polityka plików Cookies strony www.szpital-zdroje.pl
(w tym plików cookies na Medycznym Portalu Informacyjnym na potrzeby e-Rejestracji)

Niniejsza polityka dotyczy plików Cookies używanych na naszej stronie internetowej. Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Państwu przeglądanie stron internetowych portalu zgodnie z preferencjami oraz korzystanie funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez naszą stronę internetową są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Państwa komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Czym są pliki Cookies?
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę www., np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia Państwo korzystacie odwiedzając nasz portal. Szczegółowe informacje dotyczące Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

W jakim celu używamy pliki Cookies i jakich plików używamy?

Pliki Cookies używamy w następujących celach:

 1. zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów;
 2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia,
 3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Odwiedzając naszą stronę internetową możecie się Państwo spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

 1. trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym Państwa komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzystacie odwiedzając nasz serwis www. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki okres czasu – usuwane są w momencie opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystacie. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego przez Państwa usunięcia;
 2. własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze strony www, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem tej strony internetowej (np. w wypadku prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics, zamieszczeniu wtyczek z portali społecznościowych np. Facebook, Twitter lub Google+, zamieszczeniu elementów z innych stron np. Youtube, Vimeo). Zalecamy również zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.

Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także termin jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej.

Zarządzanie plikami Cookies, zgoda na ich używanie.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stronę internetową. Zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

!!! Ważne. Istnieje możliwość samodzielnego określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możecie Państwo np. częściowo ograniczyć, czasowo lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Państwa komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony www. Jeżeli nie akceptujecie Państwo ustawień w przeglądarce stosowanych plików Cookies określcie warunki korzystania z nich samodzielnie.
!!! Korzystając z portalu MPI, Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w plikach cookies danych o sposobie korzystania przez niego z tego serwisu. Dane zapisane w plikach cookies są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

Z poważaniem
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje”


dr n. med. Łukasz Tyszler

 

Wersja 2.0. Data aktualizacji 13.09.2023r.

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej