Przyjmowanie skarg przez Dyrekcję Szpitala

W SPSZOZ „Zdroje” skargi i wnioski przyjmują:

1. Dyrektor SPSZOZ „Zdroje”
dr n. med. Łukasz Tyszler
w siedzibie SPSZOZ „Zdroje”, ul. Mączna 4
Biuro Dyrektora - Pawilon 5
w piątki w godz. 12.00- 14.00

2. Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa opieki nad matką
i dzieckiem oraz szpitala ogólnego
lek. Agnieszka Todorowska– specjalista anestezjologii intensywnej terapii 
w siedzibie SPSZOZ „Zdroje”, ul. Mączna 4
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
z pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla dzieci
Pawilon 5, II pietro
w środy w godz. 12.00 – 14.00

3. Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa psychiatrycznego
lek. Marek Mokosa - specjalista psychiatra
w siedzibie SPSZOZ „Zdroje”, ul. Mączna 4
V Oddział Ogólnopsychiatryczny – Pawilon 3
w czwartki w godz. 12.30 – 14.30

4. Zastępca Dyrektora ds. pielęgniarstwa 
Jan Ślęzak – mgr pielęgniarstwa
w siedzibie SPSZOZ „Zdroje”, ul. Mączna 4
Pawilon 11, pok. 29
we wtorki w godz. 10.00-12.00

Dyrektor SPSZOZ „Zdroje” przyjmuje skargi i wnioski wnoszone przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu.

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa opieki nad matka i dzieckiem oraz szpitala ogólnego przyjmuje skargi i wnioski związane z działalnością medyczną kierowanych przez siebie pionów działalności medycznej.

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa psychiatrycznego przyjmuje skargi i wnioski związane z lecznictwem psychiatrycznym.

Wszelkie zastrzeżenia pacjentów związane ze sposobem i organizacją udzielania świadczeń zdrowotnych zaleca się w pierwszej kolejności zgłaszać do osób funkcyjnych (ordynator, pielęgniarka oddziałowa) w danym oddziale/poradni.

Informacja na jakich zasadach przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” z siedzibą przy ul. Mącznej 4, 70-780 Szczecin, NIP: 955-14-89-094; REGON:000291411; tel. kontaktowy: 91 8806200; e-mail: szpital@szpital-zdroje.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w celu przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego, w tym rozpoznania sprawy, podjęcia działań, udzielenia odpowiedzi oraz prowadzenia rejestru skarg i wniosków.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji określonych celów. Odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie złożonej skargi lub wniosku.
4. Administrator udostępnia dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in.: do Sądu, Prokuratury, Rzecznikowi Praw Pacjenta.
5. Dane osób wnioskujących i skarżących mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. w ramach zleceń na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7. Dane osobowe przechowywane będą przez cały okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dookreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w SPSZOZ „Zdroje”. Szczegółowe informacje na temat okresów przechowywania poszczególnych dokumentów można uzyskać dzwoniąc do Archiwum Zakładowego pod nr tel. 91 8806510, lub kontaktując się na adres e-mail: archiwum@szpital-zdroje.pl.

Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia, w granicach określonych przepisami prawa,
2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
3. kontaktowania się z Inspektorem ochrony danych SPSZOZ „Zdroje” we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dzwoniąc pod nr tel. 91 8806305, e-mail: iod@szpital-zdroje.pl


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 

Wersja 3.0.
Data aktualizacji:  15.09.2021 r.

 

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej