Zespół Etyczny

Przewodnicząca Zespołu Etycznego SPSZOZ ,,Zdroje”
Dorota Ewa Piechota – etyk

informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 105/2010 (zaktualizowanym Zarządzeniem 113/2019
z dnia 02.10.2019 r.) Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje” został powołany Zespół Etyczny.

Zespół został powołany dla potrzeb pracowników, pacjentów i ich rodzin.

Podstawowe cele Zespołu to:
• promowanie zachowań i standardów etycznych wśród pracowników oraz osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,
• rozwiązywanie problemów natury etycznej.

Sprawy wymagające rozpatrzenia przez Zespół Etyczny należy składać w formie pisemnej w Biurze Dyrektora do przewodniczącej Zespołu.

Do rozstrzygania kwestii spornych delegowana będzie część składu Zespołu.

INFORMACJA NA JAKICH ZASADACH SZPITAL PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” z siedzibą przy ul. Mącznej 4, 70-780 Szczecin, NIP: 955-14-89-094; REGON:000291411; tel. kontaktowy: 91 8806200; e-mail: szpital(at)szpital-zdroje.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO, w celu wymiany korespondencji dotyczącej relacji pomiędzy SPSZOZ „Zdroje” a Państwem, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania, rozpoznania sprawy, podjęcia działań oraz udzielenia odpowiedzi, przy zachowaniu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

3. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu. Odmowa podania danych uniemożliwi realizację celu, obowiązków/uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4. Administrator udostępnia dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. Sądom, Prokuraturze, innym organom państwowym oraz operatorom pocztowym.

5. Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. w ramach zleceń na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi; usługi doradczo prawne.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, szczegółowo określony w JRWA obowiązującym w SPSZOZ „Zdroje”.

Mają Państwo prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia, w granicach określnych przepisami prawa.

2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa;

3. kontaktowania się z Inspektorem ochrony danych SPSZOZ „Zdroje” we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dzwoniąc pod nr tel. 91 8806305 lub kontaktując się na adres e-mail: iod(at)szpital-zdroje.pl.


*RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 Wersja 3.0 Data aktualizacji: 05.02.2020r.

 

Proszę wybrać budynek, najeżdzając kursorem na mapie

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032
Szpital Zdroje Szpital Zdroje

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej